Privacy Statement

Inleiding.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld. U leest hier waarom de gegevens worden verzameld, op wat voor manier de gegevens worden bewaard en hoe lang ze worden bewaard. Daarnaast informatie over uw rechten, maar ook plichten.

De praktijk.

De praktijk voor osteopathie Frits Heutink is een 1-mans praktijk met vestiging in Bellingwolde. U kunt hier terecht voor een osteopatisch onderzoek en een osteopatische behandeling.

Doel van de gegevens.

Ik ben wettelijk verplicht om een correct behandeldossier aan te maken en te onderhouden. Hierin worden uw persoonlijke gegevens verwerkt: geslacht, initialen, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, BSN, huisarts en naam ziektekostenverzekering. Verder verwerking van bijzondere gegevens: anamnese, medische historie, actuele medische gegevens en behandelgegevens.
Door de ziektekostenverzekeraars zijn eisen gesteld waar een behandelnota aan moet voldoen. Hiervoor worden geslacht, initialen, achternaam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats verwerkt.
Uw mobiele telefoonnummer en email adres worden gebruikt voor correspondentie met u als patiënt.
In het geval van correspondentie met een andere zorgverleners, zoals huisarts en andere therapeuten, worden geslacht, initialen, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, BSN en relevante behandelgegevens verwerkt.

Correspondentie met andere zorgverleners of een letselschadeburo kan alleen plaatsvinden  op uw uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek en uw uitdrukkelijke  toestemming. Een gegeven toestemming kan altijd weer ingetrokken worden. Verder worden er geen gegevens verstrekt aan derden.

Bewaartermijn.

De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving.
De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bepaalt, dat uw behandeldossier 15 jaar bewaard moet worden. Gegevens die binnen de belastingwet vallen moeten 7 jaar bewaard worden.

Beveiliging.

Gegevens die digitaal worden opgeslagen zijn beveiligd met een wachtwoord.
Uw behandeldossier is een papieren dossier.  Alle dossiers worden in ordners bewaard in afsluitbare kasten.

Uw rechten.

Vanuit de WGBO had u al het recht op inzage van de gegevens, correctie van de gegevens, verminderen van de hoeveelheid gegevens, verwijderen van een deel van de gegevens, bezwaar maken tegen het verwerken van de gegevens en vernietiging van het behandeldossier eerder dan 15 jaar. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verandert daar niets aan.

Uw plichten.

Wanneer u met uw hulpvraag in mijn praktijk komt, is het eigenlijk vanzelfsprekend dat u de gevraagde (persoons)gegevens verstrekt. Dit om een optimale osteopatische behandeling mogelijk te maken. Het niet verstrekken van relevante gegevens en/of gebruik maken van uw recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de gegevens, maakt dat een osteopatische behandeling niet kan plaatsvinden.

Toezicht.

De leidend toezichthouder voor deze praktijk is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het is ook uw recht een klacht in te dienen bij de AP als u het niet eens bent met de manier waarop er in deze praktijk wordt omgegaan met uw gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ   Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl